Tag «ศาสนพิธี»

นั่งสมาธิแล้วเคลิ้ม… แก้ไขอย่างไร

333

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนั่งสมาธิแล้ว ฟุ่งซานบางหรือเคลิ้มหลับซึ่งอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก ผู้ที่ปฏิบัติไม่มีสมาธิและสมาธิสั่น จนบางครั้งทำให้เกิดอาการเคลิ้มหลับขึ้นมา ฉะนั้นวันนี่้เราจะมาบอกสาเหตุอาการของการเคลิ้มหลับและวิธีแก้ไขของอาการเหล่านี้

วิถีชีวิตแห่งการภาวนา โดย…เขมานันทะ

77

วิถีชีวิตแห่งการภาวนาตามแบบพุทธะนั้น คือการมีชีวิตอยู่เพื่อการภาวนาเป็นสำคัญ มีลมหายใจเข้าออกเป็นการภาวนาอยู่ทุกขณะจิต เพราะมีแต่การใช้วิถีชีวิตแบบนี้เท่านั้น คนเราถึงจะสามารถปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในทุกๆ มิติ และในทุกๆ ทาง ออกมาอย่างบูรณาการได้ ไ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

33

หากใครต้องการสถานที่สงบ ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ทำให้จิตใจสบายหรือต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปพบกับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้

อริยสัจ 4

เข้าพรรษา

อริสัจ 4  เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ส่งผลให้ท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ความจริงแห่งพระอริยะ หรือ หลักความจริงอันประเสริฐ สำหรับการดับทุกข์ เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอันประกอบด้วยธรรม  4 ประการ พระพุทธเจ้าตรัสรู้และได้ทรงตรัสรู้

สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

ปฏิบัติธรรม

ในยุค 4.0 ผู้คนจำนวนไม่นอนให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ สังเกตุได้จากสมัยนี้มีวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะอาจต้องรองรับสายธรรมะและนักท่องเที่ยวที่ต่างพากันเข้าไปปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางออกให้กับชีวิต แก้ปัญหา