Category «ศาสนสถาน»

พระอารามหลวง

พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารา

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม-ราชวรมหาวิหาร

ผู้สร้างและมูลเหตุที่สร้าง วัดนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้น แต่ทรงสร้างค้างไว้แต่เพียงรากพระวิหาร ถึงรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างใหม่ทั้งอาราม ในรัชกาลที

สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

ปฏิบัติธรรม

ในยุค 4.0 ผู้คนจำนวนไม่นอนให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ สังเกตุได้จากสมัยนี้มีวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะอาจต้องรองรับสายธรรมะและนักท่องเที่ยวที่ต่างพากันเข้าไปปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางออกให้กับชีวิต แก้ปัญหา

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

สังเวชนียสถาน

พระพุทธดำรัสเกี่ยวกับสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ณ พระแท่นบรรทม หรือเตียงปรินิพพานนั้นเอง พระพุทธองค์ได้ทรงปรารถเรื่องราวต่างๆ หลายเรื่องกับพระอานนท์พุทธอุปัฎฐากรวมทั้งเรื่อง สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล จากในมหาปรินิพพานสูตร พอสรุปได้ดังนี้ ครั้งนั้นพระอานน

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม-ราชวรวิหาร

บริเวณวัดนี้เดิมเป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวง บดินทร ไพศาลโสภณ วัดราชบพิธฯ เริ่มก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2412 (สมัยรัชกาลที่ 5) เสร็จในปี พ.ศ. 2413 แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสวรวิหารมาจำพรรษาอยู่ พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธนิรันตรายมาประดิษฐานไว้ในพระอุ