Category «วันมาฆบูชา»

วันมาฆบูชา : แสดงโอวาทปาฏิโมกข์

อริยสัจ 4

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อ