อริยสัจ 4

อริสัจ 4  เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ส่งผลให้ท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ความจริงแห่งพระอริยะ หรือ หลักความจริงอันประเสริฐ สำหรับการดับทุกข์ เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอันประกอบด้วยธรรม  4 ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้และได้ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้ค้นพบหลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมหรือหลักความจริงแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวง

อริยสัจ 4

 

อริยสัจ 4 สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ประกอบด้วย 4 อย่างดังนี้ 

1. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เป็นสภาพของความลำบากทั้งทางกายและทางใจ ทั้งรัก โลภ โกรธ หลง ความเศร้าโศกเสียใจทั้งปวง เป็นต้น

2. สมุทัย คือ สาเหตุแห่งทุกข์นั้น ซึ่งความทุกข์ทั้งปวงมักเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจในโลก ความอ่อนประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งความไม่รู้เหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง

3. นิโรธ คือ ความไม่มีทุกข์ ซึ่งก็หมายถึงการเข้าใจในสมุทัย ความเข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ ความเศร้ามัวหมองทั้งปวง

4. มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า มรรคมีองค์ 8 หรือ วิธีการดับทุกข์ทั้งปวงนั้นมีอยู่ 8 ประการนั่นเอง

อริยสัจ 4

หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ อริยสัจ 4 แล้ว ยังแบ่งข้อสุดท้าย มรรค แบ่งออกได้ 8 อย่างดังนี้

มรรค 8 ประกอบด้วย

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ

2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ

3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ

4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม

5. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน

6. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม

7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ

8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น