มุมมองกับชีวิต

เคยเขียนบทความที่ว่า ชีวิตกับมุมมอง ให้ใคร่ครวญและอ่านกันตามประสา ชาวโลกที่มีความรู้สึกนึกคิดตามประสามนุษย์ที่มีสหมอง
วันนี้จะเขียนบทความสั้นๆ ที่ว่ามุมมองกับชีวิต ท่านว่ามันต่างกันหรือเปล่า ระหว่างมุมมองกับชีวิต หรือชีวิตกับมุมมอง yourartnetwork.com

เราจะเลือกใช้บริการอย่างไรจึงควร…….เพราะชีวิตมันเป็นอย่างนี้อยู่ย่างที่มันเป็น เราจึงมองชีวิตมันอย่างนี้ อย่างนั้นหรือ……หรือเพราะเรามีมุมมองอย่างนี้คิดอย่างนี้ว่า จึงพาชีวิตดำเนินไป เป็นไปอยู่อย่างนี้ บางคนอาจสมหวังในมุมมองแห่งตนก็มีอยู่…..แต่บางคนอาจโทษชีวิตทีี่เป็นอยู่ตามมุมมอง……..ระหว่างมุมมองกับชีวิต………หรือชีวิตกับมุมมอง อะไรกันแน่ที่เราควรถามตัวเอง…….สัมมาทิฎฐิ…..