คำคมวันพระ ธรรมะสอนใจสั้น ๆ

วันพระ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ในหนึ่งเดือนจะมีหลายวัน ขึ้นกับการนับวันตามข้างขึ้นข้างแรม ในวันนี้ ชาวพุทธทั้งหลายก็จะมีการทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ ทั้งที่บ้านเรือนของตนและการเข้าวัดฟังธรรม

และวันนี้เราจึงขอแบ่งปันคำคม ข้อคิด และคติธรรม เพื่อส่งต่อเป็นธรรมทานต่อไป และใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้สงบ ตามหลักพระพุทธศาสนา

ทำใจให้สบาย
ร่างกายก็สบาย
แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อย
…ก็ไม่เป็นทุกข์…
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง
สิ่งสำคัญก็คือ ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่
อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป
พระไพศาล วิสาโล

คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส
แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

คนจำนวนมาก
ทำบุญเพื่อให้ตนดีใจ
แต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ใจตนดี
พุทธทาสภิกขุ

มนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละสองครั้ง
เพื่อกำจัดเหงื่อไคลสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกาย
แต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตให้สะอาดแม้เพียงนาที
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)

จงพากันมีสติคอยระวังตัว
อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่า ๆ
เรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า
ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โลกหน้าจะเป็นอย่างไร จะอดอยากไหม
ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองแหละ
ทุกวันนี้ทำบุญให้ทาน ทำคุณงามความดีไหม
หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล

อย่าดีใจจนเกินไป
อย่าเสียใจจนเกินไป
อย่าร้อนใจจนเกินไป
ให้อยู่ในความพอดีนี้สวยงามมาก
ถูกหลักศีลธรรม
หลวงปู่สาย เขมธัมโม

เราสร้างความดีกับใคร เราก็ดีใจ
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้
ในทำนองเดียวกัน
การทำความชั่ว
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ศาสนาไม่ได้อยู่แค่กับพระกับเณร
แต่อยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป
ฆราวาส ญาติโยมก็ตาม
หากมีศีล ประพฤติธรรม
ศาสนาก็อยู่กับคนนั้นนั่นแหละ
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ
ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว
ใครจะว่าดีหรือชั่วไม่มีความสำคัญ
เขาจะประนามว่าเลว มันก็เลวไม่ได้
มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา
ถ้าจิตของเราชั่ว เขาจะสรรเสริญว่าดี
มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

คนมีปัญญา
ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์
ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง
ที่จะได้ประสบความสุข
พุทธพจน์

คนเราเมื่อตายแล้ว บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้
คนฉลาดเปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญเป็นกุศล
ย่อมนำติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าได้
หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

ลูกหลานเอ๋ย
การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม
จงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
อย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลย
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ธรรมะ ไม่ได้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์
แต่เป็นของจริง
เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์
หลวงพ่อชา สุภัทโท

คนเราต้องเจอความลำบากบ้าง
เพราะความลำบากจะทำให้ได้สติ
ลำบากจะทำให้เกิดปัญญา
ความลำบากจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมี
พระไพศาล วิสาโล

หูเราก็มี ๒ หู
ปากก็มีปากเดียว
แสดงว่าเราต้องฟังให้มาก
ต้องพูดให้น้อย
ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

เมื่อเราพบกับความทุกข์ ความสุขก็มีโอกาสที่จะมา
เมื่อความสุขเกิดขึ้น ความทุกข์ก็อาจจะอยู่ถัดไปก็เป็นได้
ว.วชิรเมธี

ศาสนา
ไม่ได้เสื่อมเพราะหลักธรรม
แต่เสื่อมเพราะตัวบุคคล
ไม่ใส่ใจในหลักศาสนา
ปิยสีโลภิกขุ

บุญจะให้คุณ
ต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้ว
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

คนเราที่ใจไม่สงบ
ก็เพราะว่าไปคอยยึด
ไปคอยถืออยู่ หาบอยู่
เหมือนคนบ้าหาบหิน
ไม่รู้จักปล่อยจักวาง
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ปิดปากไว้ไม่พูดไม่จา ดีกว่าไปนินทาคนอื่น
อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล
หลวงปู่ขาว อนาลโย

ทำไมเราถึงได้ถือศีล
ก็เพื่อทำใจของเราให้ดีขึ้น
ให้งดงามขึ้น ให้ประณีตขึ้น
จิตใจคนที่ไม่มีศีลมันหยาบกระด้าง
ปัญญานันทภิกขุ

เราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์
ทุกข์อยู่ที่ไหนเล่า
ทุกข์ไม่ได้อยู่ในต้นไม้ภูเขาเลากา
คือดวงใจเรานี้เป็นทุกข์
ทุกข์เพราะความหลง
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

จงมองตนเองเพื่อแก้ไข
และมองคนอื่นเพื่อให้อภัย
จะอยู่สุขใจ และเป็นอิสระ
หลวงปู่ศรี มหาวีโร

เมื่อมาก็ตัวเปล่า
เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า
ให้เร่งสร้างความดีงาม
เพราะความดีงามเท่านั้นที่คงอยู่…
หลวงพ่ออินตอง สุภวโร

ใจนะเป็นพระธรรม
ทำดีก็ใจของเรานี่แหละ
ถ้าทำไม่ดีก็ใจของเรานี่แหละ
ในใจของเรานี้ ขณะมันเป็นบาป
ฆ่าคนก็ได้ ฆ่าควายก็ได้
ขณะมันเป็นบุญ
เอาศีลเอาธรรมคำสั่งสอนก็ได้
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

บารมีต้องสร้างเอา
เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก
ก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอา
ไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น
ต้องไปปลูกไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเอง
การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องทำเอาเอง
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คำนินทาใด ๆ
ไม่อาจทำให้คนดี เป็นคนไม่ดีไปได้
คนจะดี ก็เพราะกรรม
คนจะเลว ก็เพราะกรรม
หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ
หรือจะเลวเพราะนินทาไม่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

จะรู้ไปทำไมกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
รู้แล้วได้ประโยชน์อะไร
เรื่องของตัวเองทำไมไม่อยากรู้
ทำไมถึงอยากรู้เรื่องของคนอื่น
หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ

ตัดกรรมตัดไม่ได้
เราต้องชดใช้กรรม
อย่าไปให้ใครเขาหลอก
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

จิตใจของเราทำดีเวลาไหน มันก็ดีเวลานั้น
ความดี ความชั่ว ไม่ขึ้นกับฟ้ากับดิน
ขึ้นอยู่กับจิตกับใจ กับความประพฤติของเรา
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ทำทานแล้วต้องรักษาศีลด้วย
เหมือนเอาถ้วยชามมาใส่ของ
ใส่อย่างเดียว ไม่ล้างถ้วยล้างชาม ก็ไม่น่าใช้
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

เราทำกรรมใดไว้ เราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้น
หรือว่า เรามีกรรมเป็นของแห่งตน
พุทธทาสภิกขุ

ความเสียสละ
เป็นทางของความสงบ
ความอยากได้จนเกินพอดี
เป็นทางมาของความโกลาหลวุ่นวาย
ปัญญานันทภิกขุ


ขอบคุณข้อมูลจาก : Kapook.com