Tag «สมาธิ»

การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์

การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์ สมาธิ แปลว่า ก่อเกิดในขบวนการนั้น คนทั่วไปมักจะแปลสมาธิด้านเดียวไม่ครบองค์ประกอบ เช่น ตัวสมาธิคืออะไร ถ้าเราตอบว่าสมาธิ แปลว่าจิตสงบ แล้วเวลาเราขับรถจิตสงบได้มั้ย ก็ไม่ได้ แสดงว่าเราไม่มีสมาธิ แล้วถ้าเราไม่มีสมาธิแล