Tag «พระพุทธศาสนา»

พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

ความหมายของคำว่า ศาสนา คำว่า “ศาสนา” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สาสนํ” ถ้าเป็นภาษาบาลีว่า “สาสนํ” มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “คำสั่งสอน” ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Religion” ซึ่งมีศัพท์เดิมมาจากภาษาล

อ่านธรรมะ แล้วยิ้ม ก่อนเข้านอน เรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก”

กำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่ว กรรมร้าย คือการทำความดี พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ทุกเวลา ….คืนนี้พอสวดมนต์เสร็จ ก็หยิบหนังสือธรรมะ มาอ่านเกี่ยวกับวิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ท

พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางความเจริญ

พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางความเจริญ ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (๒๕๖๐ : ๙๗๑) ท่านพยายามอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสอนไม่ขัดขวางความเจริญ ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามท่านผู้รู้ ท่านอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจกร

คำสอน..หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

“ส้วมเคลื่อนที่” ภายใต้หนังกำพร้าของคนเรามีแต่ความโสโครก น่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียน มีอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ไส้น้อย ไส้ใหญ่ กระเพาะ น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำดี อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อไคล ขังอยู่ภายในร่างกายโดยมีหนังกำพร่าห่อหุ้มอย

คติธรรมคำสอน…ท่านพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

33

“ศีลสมาธิปัญญา”เป็นทางเดินสู่พระนิพพาน อันนี้ท่านจึงว่า ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญา ก็ดี มันเป็นทางของพระอริยเจ้า จะดำเนินเข้าไปสู่พระนิพพาน มันเป็นอันเดียวกัน ถ้าพูดให้สั้นเข้ามา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี มันเป็นอันเดียวกัน ศีลก็คือสมา