Tag «พระพุทธศาสนา»

พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางความเจริญ

พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางความเจริญ ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (๒๕๖๐ : ๙๗๑) ท่านพยายามอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสอนไม่ขัดขวางความเจริญ ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามท่านผู้รู้ ท่านอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจกร

คำสอน..หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

“ส้วมเคลื่อนที่” ภายใต้หนังกำพร้าของคนเรามีแต่ความโสโครก น่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียน มีอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ไส้น้อย ไส้ใหญ่ กระเพาะ น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำดี อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อไคล ขังอยู่ภายในร่างกายโดยมีหนังกำพร่าห่อหุ้มอย

คติธรรมคำสอน…ท่านพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

33

“ศีลสมาธิปัญญา”เป็นทางเดินสู่พระนิพพาน อันนี้ท่านจึงว่า ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญา ก็ดี มันเป็นทางของพระอริยเจ้า จะดำเนินเข้าไปสู่พระนิพพาน มันเป็นอันเดียวกัน ถ้าพูดให้สั้นเข้ามา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี มันเป็นอันเดียวกัน ศีลก็คือสมา

นั่งสมาธิแล้วเคลิ้ม… แก้ไขอย่างไร

333

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนั่งสมาธิแล้ว ฟุ่งซานบางหรือเคลิ้มหลับซึ่งอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก ผู้ที่ปฏิบัติไม่มีสมาธิและสมาธิสั่น จนบางครั้งทำให้เกิดอาการเคลิ้มหลับขึ้นมา ฉะนั้นวันนี่้เราจะมาบอกสาเหตุอาการของการเคลิ้มหลับและวิธีแก้ไขของอาการเหล่านี้

ศีล สมาธิ ปัญญา

รักษาศีลแล้วสมาธิจะเกิดง่าย ศีลไม่ดี สมาธิจะค่อยๆ เสื่อมไป ตัวอย่างที่เห็นได้คือเทวทัต เทวทัตสมาธิดี ดีขนาดจนถึงได้ฌาณจิต ได้อภิญญา ชำนาญถึงขนาดทำอภิญญาได้ ศีลไม่ดี คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้า สมาธิก็เสื่อม ค่อยๆ เสื่อมไป สุดท้าย ขนาดเดินยังเดินไม่ไหวเลย