Tag «บุญบารมี»

อ่านธรรมะ แล้วยิ้ม ก่อนเข้านอน เรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก”

กำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่ว กรรมร้าย คือการทำความดี พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ทุกเวลา ….คืนนี้พอสวดมนต์เสร็จ ก็หยิบหนังสือธรรมะ มาอ่านเกี่ยวกับวิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ท