Tag «บทความธรรมมะ»

การสวดพระคาถา ให้บังเกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์

การสวดพระคาถา ให้บังเกิดอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ การสวดคาถา คือ การเปล่งเสียงเป็นคาถาสื่อถึงพระพุทธเจ้า หรือองค์เทพต่างๆ โดยการสวดคาถาของท่าน แล้วน้อมจิตของเราไปตามคำสวดแล้วระลึกถึงองค์ท่าน ท่านมาปรากฏต่อหน้าเราเพื่อประทานพรในการทำพิธีให้สำเร็จ ไม่สวด

การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์

การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์ สมาธิ แปลว่า ก่อเกิดในขบวนการนั้น คนทั่วไปมักจะแปลสมาธิด้านเดียวไม่ครบองค์ประกอบ เช่น ตัวสมาธิคืออะไร ถ้าเราตอบว่าสมาธิ แปลว่าจิตสงบ แล้วเวลาเราขับรถจิตสงบได้มั้ย ก็ไม่ได้ แสดงว่าเราไม่มีสมาธิ แล้วถ้าเราไม่มีสมาธิแล

เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง

เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง ชีวิตของคนเราจะสมหวังมี ๓ อย่าง ดังนี้ ๑. มีเซ็กส์ที่มีความสุข ๒. มีปัจจัยเงินทองที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ ๓. มีลูกหลานไว้สำหรับเรียก คือ มีลูกหลานที่อยู่ใกล้ๆ ปรนิบัติ บางคนมีลูก แต่ลูกไม่อยู่ดูแล พ่อแม่ก็ปวดใจ และบางคน

อัตตาเป็นกลางๆ

อัตตาเป็นกลางๆ แก้วน้ำ มีน้ำเปล่าอยู่ ถ้าเราใส่น้ำผึ้งเข้าไป น้ำก็กลายเป็นน้ำผึ้ง เราใส่อะไรเข้าไปในแก้วน้ำ ก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น เราจะควบคุมได้ เราต้องควบคุมเจตนาของเรา ถึงจะแก้กรรมได้ yourartnetwork.com การบำเพ็ญ ไม่เอาน้ำเก่าที่สกปรกเททิ้ง พอเร

สุคะโต ผู้ไปดี

สุคะโต ผู้ไปดี สุคะโต แปลว่า ผู้ไปดี หมายถึง พระพุทธองค์รู้เหตุแห่งความเป็นมาของกรรม ณ ปัจจุบันนี้ ณ ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าสามารถที่จะสร้างเหตุใหม่ และกรรมใหม่นำไปสู่อนาคต ผลดีเช่นนั้น ๑. รู้อดีตตรงไหนผิดพลาดเกิดจากอะไร ๒. มาแก้ไข สร้างกรรมใหม่ ต