Tag «ธรรมะ»

หยุดคิดอย่างมีสติ

ความคิดมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราอยู่ตลอดเวลา อยู่แล้ว ใครล่ะที่จะหยุดคิดได้ ก็เห็นจะมีแต่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ประสงค์จะคิดก็คิดได้ ประสงค์จะหยุดก็หยุดได้ตามปรารถนา แต่อย่างเราทั้งหลายนี่คิดมากเกินไปเลยทุกข์กันทั่วหน้า คิดมากก

วิธีอยู่อย่างมีความสุขปัญญานันทภิกขุ

มนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ที่จะกองได้ ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้ มันก็ค่อยมากขึ้น ๆ ถ้าเราเก็บไว้ด้วยอารมณ์หวงแหน เก็บไว้ด้วยความโล

คำสอน..หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

“ส้วมเคลื่อนที่” ภายใต้หนังกำพร้าของคนเรามีแต่ความโสโครก น่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียน มีอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ไส้น้อย ไส้ใหญ่ กระเพาะ น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำดี อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อไคล ขังอยู่ภายในร่างกายโดยมีหนังกำพร่าห่อหุ้มอย

ทำดีได้ดี..ทำชั่วได้ชั่ว วลีอมตะ

999

“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี้เป็นความจริง อันไม่ตาย คือ ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง แม้จะมีคนในสมัยหนึ่ง เกิดระแวงว่า ทำไม คนทำชั่ว กลับร่ำรวยเร็ว คนทำดี กลับยากจนลง หรือเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากก็ตาม ความจริง ก็ยังคงเป็นความจริงว่า “ทำ

คติธรรมคำสอน…ท่านพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

33

“ศีลสมาธิปัญญา”เป็นทางเดินสู่พระนิพพาน อันนี้ท่านจึงว่า ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญา ก็ดี มันเป็นทางของพระอริยเจ้า จะดำเนินเข้าไปสู่พระนิพพาน มันเป็นอันเดียวกัน ถ้าพูดให้สั้นเข้ามา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี มันเป็นอันเดียวกัน ศีลก็คือสมา