Tag «ธรรมมะ»

พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางความเจริญ

พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางความเจริญ ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (๒๕๖๐ : ๙๗๑) ท่านพยายามอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสอนไม่ขัดขวางความเจริญ ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามท่านผู้รู้ ท่านอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจกร

สุคะโต ผู้ไปดี

สุคะโต ผู้ไปดี สุคะโต แปลว่า ผู้ไปดี หมายถึง พระพุทธองค์รู้เหตุแห่งความเป็นมาของกรรม ณ ปัจจุบันนี้ ณ ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าสามารถที่จะสร้างเหตุใหม่ และกรรมใหม่นำไปสู่อนาคต ผลดีเช่นนั้น ๑. รู้อดีตตรงไหนผิดพลาดเกิดจากอะไร ๒. มาแก้ไข สร้างกรรมใหม่ ต

ลำดับขั้นการปฏิบัติตามภาวะแห่งธรรม

ลำดับขั้นการปฏิบัติตามภาวะแห่งธรรม อุเบกขา คือ เป็นภาวะธรรมหนึ่งๆ ที่จะต้องเป็นไปตามเหตุและผลของภาวะธรรมนั้นๆ ฉะนั้น เราจะยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปตามใจเราอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ สุดแต่ภาวะเหตุของธรรมนั้นเป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้น เราต้องยอมรับความจร

ขบวนการของธรรม

ขบวนการของธรรม ผู้ทรงธรรมก็จะผูกพันธ์อยู่กับธรรม ผู้ทรงธรรมต้องปฏิบัติธรรมถึงจะดำรงธรรมได้ ถึงจะไปตามวิถีแห่งธรรมได้ เราปฏิบัติไม่ถูกเราทรงธรรมไม่ได้ เราทรงธรรมไม่ได้ เราก็ดำรงธรรมไม่ได้ เราก็ไปตามวิถีแห่งธรรมไม่ได้ ๑. ทรงธรรม คือ การเรียนรู้ต่าง

ไฟเผารังมด

ไฟเผารังมด อาการที่เป็นอยู่ คือ นอนไม่ค่อยหลับ เวลานอนหูได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงแมว เสียงนก จะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้คล้ายๆ กับเวลากลางวัน ทั้งๆ อยู่ระหว่างช่วงกลางคืน ถ้ามีอะไรเสียงดังก็จะตกใจตื่นขึ้นมาก็จะทำให้นอนไม่หลับ ส่งผลให