Tag «ทรงความดี»

“โอวาทของหลวงพ่อวัดท่าซุงเรื่องการทรงความดี”

“โอวาทของหลวงพ่อวัดท่าซุงเรื่องการทรงความดี” “กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่ทรงตัวตามปกติ ควรจะเป็นกำลังใจของพระโสดาบัน เพราะว่าถ้าบุคคลเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้ ถือว่าเสียชาติเกิด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะพระโสดาบันนี่ ถ้าห