การเตรียมใจภาวนา

44

ภาวนาสำหรับชาวพุทธแล้ว หมายถึง การทำจิตใจให้สงบและจะก่อให้เกิดปัญญาขึ้น ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตใจให้จิตใจว่างเปล่า ไปจนถึงการทำให้เกิดสมาธิกับตนเอง ซึ่งเราค่อยๆ พัฒนาคุณธรรมขึ้นในใจของเรา ไม่มีอะไรดีเท่าธรรมะเลย เรามีธรรมะแล้วตัวเรามีความสุข คนรอบๆ ต

อริยสัจ 4

เข้าพรรษา

อริสัจ 4  เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ส่งผลให้ท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ความจริงแห่งพระอริยะ หรือ หลักความจริงอันประเสริฐ สำหรับการดับทุกข์ เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอันประกอบด้วยธรรม  4 ประการ พระพุทธเจ้าตรัสรู้และได้ทรงตรัสรู้

สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

ปฏิบัติธรรม

ในยุค 4.0 ผู้คนจำนวนไม่นอนให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ สังเกตุได้จากสมัยนี้มีวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะอาจต้องรองรับสายธรรมะและนักท่องเที่ยวที่ต่างพากันเข้าไปปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางออกให้กับชีวิต แก้ปัญหา

ความสำคัญของศาสนาพุทธ

ความสำคัญศาสนาพุทธ

พระพุทธศาสนา ถือเป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก เพราะเป็นศาสนาที่เดินทางสายกลางไม่ฟักไฝ่ฝ่ายใด เเละเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรามาอย่างยาวนาน  เนื่องจากศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของวัฒนธรรมไทย เทศกาลต่างๆมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยนับว่

บทสวดชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

อาจารย์โต

ยุคนี้หลายคนคงจะปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากเราจะต้องมีความอดทน ความพยายามแล้ว ยังต้องมีความ “เฮง” หรือ มีดวง ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ในเรื่องเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง ด้วยวิธีต่า