มุมมองกับชีวิต

เคยเขียนบทความที่ว่า ชีวิตกับมุมมอง ให้ใคร่ครวญและอ่านกันตามประสา ชาวโลกที่มีความรู้สึกนึกคิดตามประสามนุษย์ที่มีสหมอง วันนี้จะเขียนบทความสั้นๆ ที่ว่ามุมมองกับชีวิต ท่านว่ามันต่างกันหรือเปล่า ระหว่างมุมมองกับชีวิต หรือชีวิตกับมุมมอง yourartnetwork

บุญ กับ คำอธิษฐาน

บุญ กับ คำอธิษฐาน เราตั้งจิตอธิฐานอย่างไร พลังบุญซึ่งเป็นกระแสบุญธาตุอันบริสุทธิ์ ก็จะส่งเอาไปใช้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามความปรารถนาของเรา gentingprincess.org ถ้าเราตั้งความปรารถนาใหญ่ กำลังบุญก็จะต้องพอเหมาะพอสมกัน เช่น ปรารถนาจะเป็นพระสัมมา

หยุดคิดอย่างมีสติ

ความคิดมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราอยู่ตลอดเวลา อยู่แล้ว ใครล่ะที่จะหยุดคิดได้ ก็เห็นจะมีแต่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ประสงค์จะคิดก็คิดได้ ประสงค์จะหยุดก็หยุดได้ตามปรารถนา แต่อย่างเราทั้งหลายนี่คิดมากเกินไปเลยทุกข์กันทั่วหน้า คิดมากก

แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

อานนท์ ! เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื่อว่า แว่นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใด ได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำได้ในข้อที่ตน เป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัย สิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว, ในข้อที่ตนเป็น

วิธีอยู่อย่างมีความสุขปัญญานันทภิกขุ

มนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ที่จะกองได้ ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้ มันก็ค่อยมากขึ้น ๆ ถ้าเราเก็บไว้ด้วยอารมณ์หวงแหน เก็บไว้ด้วยความโล