Category «พระพุทธศาสนา»

ศาสนาคืออะไร

ศาสนาพุทธ

ความหมายของคำว่า ศาสนา คำว่า “ศาสนา มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สาสนํ” ถ้าเป็นภาษาบาลีว่า “สาสนํ” มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “คำสั่งสอน” ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Religion” ซึ่งมีศัพท์เดิมมาจากภาษาละตินว่า