Category «ธรรมะสอนใจ»

คุณเลือกได้ ตายแล้วจะไปไหน – คำสอน หลวงพ่อ พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

คำสอน หลวงพ่อ พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ๛คุณเลือกได้ ตายแล้วจะไปไหน  yourartnetwork.com ๑.อบายภูมิ ได้แก่ เกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน ๒.เกิดเป็นมนุษย์ ๓.เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ ๔.เกิดเป็นพรหม ๕.ไปพระนิพพาน ท่านที่ตายแ

“โอวาทของหลวงพ่อวัดท่าซุงเรื่องการทรงความดี”

“โอวาทของหลวงพ่อวัดท่าซุงเรื่องการทรงความดี” “กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่ทรงตัวตามปกติ ควรจะเป็นกำลังใจของพระโสดาบัน เพราะว่าถ้าบุคคลเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้ ถือว่าเสียชาติเกิด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะพระโสดาบันนี่ ถ้าห

สรุปมรรคผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

การเจริญกรรมฐานวันนี้จะขอเวลาให้ยาวสักนิด เพราะว่าจะพูดตามหลักของมรรคผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ สรุปเพียงย่อ ๆ ให้ท่านพุทธบริษัทได้เข้าใจว่า พระอรหัตมรรค พระโสดาปฏิมรรค สกทาคามีมรรค อนาคามีผลและอรหัตผลเป็นอย่างไร จะพูดถึงกฏของฌาน ของสมาธิว่ามีอารมณ์

เร่งรัดปฏิบัติ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)

เร่งรัดปฏิบัติ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และพระโยคาวจรทั้งหลาย สำหรับวันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว วันนี้ก็ขอให้ศึกษากันทางด้านในด้าน เร่งรัดในการปฏิบั

ตัด “สักกายทิฎฐิ” ตัวเดียว ลูกรัก

ขอลูกทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิต คิดว่า.. “อนิจจา วตสังขารา” สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ, “อุปปาทวยธัมมิโน” เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แก่ไปทีละน้อย คือทรุดโทรมไป, “อุปัตชิตวา นิรุตฌันติ” เมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ตาย